Pravilnik

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE


Na temelju članka 157. točka 1., 3. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98, 178/04, 46/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPORABE MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se uporaba, namjena, izrada i održavanje mikrolakih zrakoplova, uvjeti za stjecanje i produžavanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova te upis odgovarajućih ovlaštenja.
(2) U smislu odredaba ovoga Pravilnika mikrolakim zrakoplovima se ne smatraju ovjesne jedrilice bez motora, parajedrilice sa i bez motora i padobrani, a smatraju se ovjesne jedrilice s motorom.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1) Zrakoplov: svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na zemljinu površinu;
2) Hrvatski zrakoplovni savez (HZS): nacionalna udruga aeroklubova, koja kao ovlaštena organizacija u skladu s važećim propisima, obavlja poslove iz područja zrakoplovno-sportskog letenja;
3) Prijevoz za vlastite potrebe: prijevoz osoba i/ili stvari bez karakteristika komercijalnog prijevoza;
4) Samogradnja zrakoplova: izrada osnovne noseće strukture zrakoplova i podvozja, ugradnja i preinaka motora, sustava upravljanja i drugih sustava, ugradnja instrumenata te bilo kakva preinaka već gotovog mikrolakog zrakoplova od strane fizičke osobe;
5) Prihvaćeni tip mikrolakog zrakoplova: pojedini tip mikrolakog zrakoplova za koji je ispitivanjima i iskustvom u upotrebi dokazano da je sposoban za zračnu plovidbu, uz uvjet da je i svaki pojedini zrakoplov pripadajući tom tipu izrađen u skladu s istom tehničkom dokumentacijom i to obzirom na konstrukciju, materijale i tehnologiju izrade;
6) Dopuštenje za letenje: svjedodžba o plovidbenosti kojom se uz operativna ograničenja potvrđuje sposobnost za sigurnu zračnu plovidbu;
(2) Kratice koje se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1) VMC: Vizualni meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvrđenih minimuma;
2) IMC: Instrumentalni meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvrđenih za vizualne meteorološke uvjete;
3) IFR let: let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja;
4) VFR let: let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja;
5) MTOM: najveća dopuštena masa pri polijetanju.

Mikrolaki zrakoplov

Članak 3.

(1) Mikrolaki zrakoplovi se prema kategoriji razvrstavaju u posebnu kategoriju zrakoplova.
(2) Mikrolaki zrakoplov je:
a) avion do dva sjedala, s brzinom prevlačenja ili minimalnom stabilnom brzinom u sletnoj konfiguraciji koja ne prelazi 35 čvorova (CAS) i najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MTOM) ne većom od:
– 300 kg za avion jednosjed, ili
– 450 kg za avion dvosjed, ili
– 330 kg za avion amfibiju ili opremljen plovcima jednosjed, ili
– 495 kg za avion amfibiju ili opremljen plovcima dvosjed;
b) jedrilice strukturalne mase do 80 kg za jednosjed ili do 100 kg za dvosjed uključujući i one koje polijeću s nogu pilota.
(3) S obzirom na način upravljanja, mikrolaki zrakoplovi mogu biti:
a) zrakoplovi Klase I. koji su upravljani prvenstveno aerodinamičkim komandnim površinama;
b) zrakoplovi Klase II. koji su upravljani prvenstveno promjenom težišta.

Uvjeti za uporabu

Članak 4.

(1) Mikrolaki zrakoplov smije se koristiti samo ako ispunjava uvjete za sigurnu zračnu plovidbu prema odredbama Zakona o zračnom prometu i uvjete propisane ovim Pravilnikom.
(2) Mikrolaki zrakoplovi smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti, demonstracije, rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu.
(3) Mikrolaki zrakoplov smije se koristiti samo na način opisan u uputama za uporabu proizvođača.
(4) Uporaba mikrolakih zrakoplova za komercijalni zračni prijevoz nije dozvoljena. Sudjelovanje mikrolakim zrakoplovom na zrakoplovnoj priredbi na kojoj se naplaćuju ulaznice ne smatra se komercijalnom svrhom uz uvjet da pilot ili vlasnik ne dobivaju naknadu za sudjelovanje.
(5) Zrakoplovi koji se koriste za stručno osposobljavanje moraju biti sa popisa prihvaćenih tipova mikrolakih zrakoplova.
(6) Pilot mikrolakog zrakoplova može biti samo osoba koja udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

Pravila letenja i ograničenja

Članak 5.

Mikrolaki zrakoplov smije uzlijetati, slijetati te letjeti u zračnom prostoru Republike Hrvatske samo u skladu s odredbama Pravilnika o letenju zrakoplova.

Obvezna oprema mikrolakog zrakoplova

Članak 6.

(1) Mikrolaki zrakoplov koji se koristi za letenje u nekontroliranom zračnom prostoru mora imati sljedeću opremu i instrumente:
1. opremu obveznu prema uputama proizvođača
2. visinomjer
3. kutiju Prve pomoći
4. sigurnosne pojaseve
5. instrument ili način mjerenja količine goriva u letu (ako je opremljen motorom)
6. prslucima za plutanje na vodi za letove iznad vode
7. negorivu pločicu sa serijskim brojem zrakoplova i registracijskom oznakom.
(2) Instrumenti i oprema iz stavka 1. ovoga članka ne podliježu obveznim periodičkim provjerama, osim u slučaju ako se mikrolaki zrakoplov koristi za stručno osposobljavanje. Tada je potrebna provjera instrumenata svaka 24 mjeseca.
(3) Za stanje i funkcionalnost opreme odgovoran je operator mikrolakog zrakoplova.
(4) Mikrolaki zrakoplov koji se koristi za letenje u kontroliranom zračnom prostoru mora imati slijedeću opremu i instrumente:
1. opremu obveznu prema uputama proizvođača
2. visinomjer
3. brzinomjer
4. variometar
5. magnetski kompas
6. radio-postaju
7. kutiju prve pomoći
8. sigurnosne pojaseve
9. instrument ili način mjerenja količine goriva u letu (ako je opremljen motorom)
10. prslucima za plutanje na vodi za letove iznad vode
11. negorivu pločicu sa serijskim brojem zrakoplova i registracijskom oznakom
(5) Oprema iz stavka 4. ovoga članka mora se baždariti svaka 24 mjeseca i pregledavati prema posebnim propisima.
(6) Mikrolaki zrakoplov, kada leti, mora imati sljedeću dokumentaciju:
1. Dopuštenje za letenje
2. Potvrdu o upisu u Hrvatski registar civilnih zrakoplova
3. Policu osiguranja
4. Knjižicu zrakoplova
5. Priručnik za letenje
6. Dozvolu za rad radiopostaje (ako je opremljen radiostanicom).
(7) Na mikrolaki zrakoplov je obvezno na uočljivom mjestu, s obje strane trupa pored ulaza u kabinu ili u blizini pilotskog sjedišta postaviti natpise upozorenja sljedećeg sadržaja:

OVAJ ZRAKOPLOV NE UDOVOLJAVA ICAO ZAHTJEVIMA ZA PLOVIDBENOST

L E T I T E  N A  V L A S T I T U   O D G O V O R N O S T

THIS AIRCRAFT DOES NOT MEET THE ICAO AIRWORTHINESS REQUIREMENTS

Y O U   F L Y   O N  Y O U R   O W N   R E S P O N S I B I L I T Y

(8) Pilot je dužan osigurati da osobe koje će mikrolakim zrakoplovom letjeti, bilo u svojstvu kopilota bilo u svojstvu putnika, razumiju da zrakoplov nije certificiran i da lete na vlastitu odgovornost. Prije početka stručnog osposobljavanja potrebno je od pilota-učenika pribaviti pisanu izjavu o razumijevanju upozorenja iz ovog stavka.
(9) Mikrolaki zrakoplov koji se koristi u svrhu stručnog osposobljavanja mora dodatno biti opremljeni sljedećom dokumentacijom i opremom:
1. listom provjera,
2. protupožarnim aparatom,
3. padobranom za spašavanje cijelog zrakoplova i to na način kako je to predvidio proizvođač ili na način predložen od operatora ako ga je odobrio proizvođač.

GRADNJA, ODRŽAVANJE I PLOVIDBENOST MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA

Gradnja mikrolakog zrakoplova

Članak 7.

Mikrolaki zrakoplovi se mogu graditi serijski ili u samogradnji.

Serijska gradnja mikrolakog zrakoplova

Članak 8.

(1) Serijsku gradnju mikrolakog zrakoplova može obavljati pravna osoba registrirana za tu djelatnost koja ima odobrenje Agencije.
(2) U Organizacijskom priručniku, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka, treba prikazati strukturu, odgovornosti, opis procedura i kvalifikacije osoblja.
(3) Agencija može prihvatiti serijski građene mikrolake zrakoplove izgrađene od inozemne pravne osobe ako ta pravna osoba posjeduje odobrenje nadležnog tijela te države.

Popis prihvaćenih tipova serijski izgrađenih mikrolakih zrakoplova

Članak 9.

(1) Popis prihvaćenih tipova serijski izgrađenih mikrolakih zrakoplova utvrđuje Agencija.
(2) Pojedini tip mikrolakog zrakoplova će biti uvršten u popis nakon što se utvrde kriteriji za dokazivanje pripadnosti pojedinog zrakoplova tome tipu mikrolakog zrakoplova (tj. dokazivanje sukladnosti pojedine gradnje s izvedbenom dokumentacijom tog tipa).
(3) Popis prihvaćenih tipova treba sadržati: oznaku tipa i modela mikrolakog zrakoplova, naziv i adresu proizvođača, postojeća odobrenja i svjedodžbe za taj tip mikrolakog zrakoplova i proizvodnu organizaciju, standard plovidbenosti, popis dokumentacije potrebne za utvrđivanje pripadnosti pojedinog mikrolakog zrakoplova tome tipu, te datum prihvaćanja.
(4) Za prihvaćanje pojedinog tipa mikrolakog zrakoplova potrebno je Agenciji dostaviti ažurne priručnike za letenje, održavanje i popravak.
(5) Mikrolakim zrakoplovom ne smatra se zrakoplov koji pripada tipu certificiranom prema ICAO-u.

Samogradnja mikrolakih zrakoplova

Članak 10.

(1) Mikrolaki zrakoplovi su izgrađeni u samogradnji ako je najmanje 51% poslova izgradnje obavio samograditelj, za vlastite potrebe i bez ikakve komercijalne namjere.
(2) Za samogradnju mikrolakog zrakoplova, samograditelj mora ishoditi odobrenje Agencije.
(3) U samogradnji se ne može istodobno graditi više mikrolakih zrakoplova istog tipa.

Program održavanja

Članak 11.

(1) Mikrolaki zrakoplov se treba održavati prema Programu održavanja odobrenom od Agencije u postupku izdavanja Dopuštenja za letenje, izrađenom u skladu s priručnicima proizvođača zrakoplova.
(2) U Programu održavanja treba predvidjeti redovite preglede obzirom na nalet, broj letova ili kalendarske rokove te godišnji pregled koji se u pravilu obavlja prije redovnog pregleda za plovidbenost.
(3) U Programu održavanja treba navesti komponente koje imaju od proizvođača određene rokove trajanja.
(4) U Programu održavanja treba predvidjeti provjeravanje statusa provedenosti izdanih naredbi o plovidbenosti i servisnih biltena koji se odnose na mikrolaki zrakoplov ili na njega ugrađenu opremu.

Naredbe o plovidbenosti

Članak 12.

Odredbe Zakona o zračnom prometu koje se odnose na naredbe o plovidbenosti primjenjuju se i na mikrolake zrakoplove ili na njih ugrađenu opremu.

Servisna pisma (bilteni)

Članak 13.

Servisna pisma (biltene) koje izda proizvođač mikrolakog zrakoplova ili na njega ugrađene opreme, vlasnik odnosno operator mikrolakog zrakoplova je obvezan provesti ukoliko ih je proizvođač označio kao obvezne.

Osobe za održavanje

Članak 14.

(1) Održavanje mikrolakog zrakoplova izgrađenog u samogradnji može obavljati samograditelj, u opsegu radova za koji posjeduje stručnu osposobljenost, alat i opremu.
(2) Održavanje serijski građenog mikrolakog zrakoplova i specifične poslove održavanja mikrolakog zrakoplova (obnova motora, kalibriranje instrumenata) izgrađenog u samogradnji, može obavljati pravna ili fizička osoba osposobljena za radove održavanja koja posjeduje potreban alat i opremu i za to je odobrena od Agencije.
(3) Pojedine jednostavnije poslove održavanja mikrolakog zrakoplova može uz odgovarajuću obuku te odobrenje Agencije obavljati i vlasnik ili suvlasnik mikrolakog zrakoplova koji posjeduje pilotsku dozvolu ili pilot tog zrakoplova koji je zaposlen kod pravne osobe korisnice tog zrakoplova.
(4) Poslovi održavanja koje može obavljati pilot mikrolakog zrakoplova ili samograditelj moraju kao takvi biti posebno naznačeni u programu održavanja iz članka 11. ovog Pravilnika.
(5) Poslovi održavanja koje može obavljati pilot mikrolakog zrakoplova dani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Izdavanje Dopuštenja za letenje

Članak 15.

(1) Dopuštenje za letenje Agencija izdaje vlasniku odnosno operatoru mikrolakog zrakoplova kada utvrdi sposobnost tog zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu i to:
a) prihvati dokaze o načinu gradnje, ispitivanju zrakoplova i uređaja na zemlji i u letu ili utvrdi pripadnost pojedinog zrakoplova nekom već prihvaćenom tipu mikrolakog zrakoplova (prema popisu koji utvrđuje Agencija) na temelju dokazivanja sukladnosti pojedinog zrakoplova s izvedbenom dokumentacijom prihvaćenog tipa,
b) osnovnim pregledom utvrdi tehničku ispravnost zrakoplova i uređaja,
c) prihvati program održavanja iz članka 11. ovog Pravilnika.
(2) U pojedinim slučajevima Agencija može dodatno zatražiti proračunske dokaze ili ispitivanja plovidbenosti pojedinog dijela, sklopa ili zrakoplova u cjelini.
(3) Dopuštenje za letenje se izdaje s rokom valjanosti 1 godine na obrascu koji je prikazan u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Produžavanje valjanosti Dopuštenja za letenje

Članak 16.

(1) Prilikom produžavanja valjanosti Dopuštenja za letenje obavlja se redovni pregled za plovidbenost u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu.
(2) Član povjerenstva za utvrđivanje plovidbenosti ne mora se nalaziti u zrakoplovu prilikom obavljanja pregleda (ispitivanja ili provjere) mikrolakog zrakoplova u letu.

Upis mikrolakog zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

Članak 17.

(1) Upis mikrolakog zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova je obvezan.
(2) Pri upisu mikrolakog zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova prvo slovo registracijske oznake iza oznake nacionalne pripadnosti »9A-« je slovo »U«.

OSPOSOBLJAVANJE, ISPITI, DOZVOLE I OVLAŠTENJA PILOTA MIKROLAKOG ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 18.

(1) Mikrolakim zrakoplovom može upravljati osoba koja ispunjava propisane zdravstvene uvjete i koja ima valjanju dozvolu pilota mikrolakog zrakoplova.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, mikrolakim zrakoplovom može upravljati i učenik, pod nadzorom ovlaštenog učitelja, koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova.
(3) Za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova određene klase, pilot mora obaviti kompletnu praktičnu obuku za tu klasu, a priznaje mu se 10% naleta sa klase koju već ima upisanu, odnosno najviše 10 sati letenja. Broj sati letenja pilot dokazuje knjižicom letenja.
(4) Pilot mikrolakog zrakoplova mora za svaku klasu mikrolakog zrakoplova na kojem leti voditi zasebnu knjižicu letenja.
(5) Provjeru sposobnosti pilota mikrolakog zrakoplova za letenje na tipu kojeg nema upisanog u knjižicu letenja, obavlja učitelj letenja pilota mikrolakog zrakoplova, te sposobnost upravljanja tipom mikrolakog zrakoplova upisuje u knjižicu letenja.

Organizacija za osposobljavanje

Članak 19.

(1) Stručno osposobljavanje pilota mikrolakog zrakoplova može obavljati pravna osoba koja udovoljava propisanim uvjetima i koju za to ovlasti Agencija uz prethodno mišljenje Hrvatskog zrakoplovnog saveza.
(2) Pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota mikrolakog zrakoplova (u daljnjem tekstu: organizacija za osposobljavanje) dužne su provoditi osposobljavanje po programima za stručno osposobljavanje koje utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.
(3) Programi za stručno osposobljavanje pilota mikrolakog zrakoplova moraju biti izrađeni u skladu s preporučenim međunarodnim normama i moraju osiguravati visok stupanj sigurnosti.
(4) Učenik za pilota mikrolakog zrakoplova koji uspješno završi stručno osposobljavanje, organizacija za osposobljavanje izdaje potvrdu.
(5) Ako Hrvatski zrakoplovni savez utvrdi da organizacija za osposobljavanje ne obavlja poslove u skladu s propisima, Agencija će joj rješenjem privremeno zabraniti rad i odrediti rok za otklanjanje nedostataka. Ako organizacija za osposobljavanje ne otkloni nedostatke u određenom roku, Agencija će toj organizaciji oduzeti ovlaštenje za rad.

Uvjeti za osposobljavanje

Članak 20.

Osoba koja se osposobljava za pilota mikrolakog zrakoplova mora:
1. imati najmanje 16 godina, s tim da osobe mlađe od 18 godina koje se žele osposobljavati za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova moraju imati ovjerenu pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika;
2. posjedovati dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima koji su propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja;
3. biti upisana u knjigu evidencije učenika pri organizaciji za osposobljavanje.

Uvjeti za polaganje ispita

Članak 21.

Ispit za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova može polagati osoba koja uz prijavu za polaganje ispita dostavi sljedeće dokaze:
a) dokaz o naletu od 15 sati samostalnog letenja na klasi I zrakoplova na kojem polaže ispit, u skladu s odobrenim programom osposobljavanja. Nalet se dokazuje knjižicom letenja ovjerenom od organizacije u kojoj je obavljeno osposobljavanje.
b) dokaz o naletu od 10 sati samostalnog letenja na klasi II zrakoplova na kojem polaže ispit, u skladu s odobrenim programom osposobljavanja. Nalet se dokazuje knjižicom letenja ovjerenom od organizacije u kojoj je obavljeno osposobljavanje.
c) potvrdu organizacije za osposobljavanje o uspješno završenoj teorijskoj i praktičnoj obuci.
d) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima koji su propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja.

Ispiti za stjecanje dozvole

Članak 22.

(1) Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
(2) Teorijski ispit provodi se prema pitanjima iz banke pitanja.
(3) Banka pitanja izrađuje se na temelju sadržaja programa osposobljavanja posebno za svaku vrstu ispita za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja.
(4) Banku pitanja utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez uz prethodnu suglasnost Agencije.
(5) Poslije položenoga teorijskog ispita učenik za pilota mikrolakog zrakoplova polaže praktični dio ispita.

Ispitno povjerenstvo

Članak 23.

(1) Ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja pilota mikrolakog zrakoplova i obnavljanje dozvole i/ili ovlaštenja, obavlja se pred ispitnim povjerenstvom, kojeg imenuje Hrvatski zrakoplovni savez, s tim da u radu ispitnog povjerenstva ne smiju sudjelovati osobe koje su osposobljavale učenika za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja.
(2) Ispitno povjerenstvo sastoji se od najmanje dva člana i predsjednika, a za obavljanje administrativno-tehničkih poslova može se imenovati i tajnik povjerenstva.
(3) Za praktični dio ispita može biti imenovana samo osoba s ovlaštenjem učitelja letenja za klasu mikrolakog zrakoplova na kojem se ispit izvodi.

Teorijski dio ispita za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova

Članak 24.

Teorijski dio ispita za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova obuhvaća:
1. Osnove aerodinamike i mehanike leta (Teorija letenja),
2. Zrakoplovna meteorologija,
3. Konstrukcije, materijali i održavanje mikrolakog zrakoplova,
4. Poznavanje motora (ne odnosi se na mikrolaki zrakoplov bez motora),
5. Osnove zrakoplovne navigacije,
6. Radiofonija,
7. Zrakoplovni instrumenti,
8. Postupci u nuždi,
9. Zrakoplovna medicina,
10. Zrakoplovni propisi,
11. Poznavanje svojstava padobrana i njegova uporaba.

Uspjeh na ispitima

Članak 25.

(1) Ispitno povjerenstvo ocjenjuje ukupan uspjeh učenika na ispitu ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.
(2) Provjera teorijskog znanja provodi se pismenim putem.
(3) Teorijski ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja smatra se položenim ako učenik u svakom dijelu teorijskog ispita postigne najmanje 75% točnih odgovora.
(4) Praktični ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja smatra se položenim ako učenik pokaže sposobnost sigurnog upravljanja mikrolakim zrakoplovom, uključujući sve propisane postupke i provjere u letu određene od strane ispitivača.
(5) Kandidat za pilota mikrolakog zrakoplova koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita može pristupiti popravnom ispitu iz tih predmeta, unutar roka kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a koji ne smije biti kraći od 15 dana, a niti dulji od 30 dana od dana prvog polaganja ispita.
(6) Kandidat koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog dijela ispita ili ne položi praktični dio ispita, upućuje se na ponovni ispit.
(7) Rok za polaganje ponovnog ispita ne smije biti kraći od dva mjeseca, računajući od dana prvog polaganja ispita.
(8) Kandidatu koji uspješno položi ispit, Hrvatski zrakoplovni savez izdaje uvjerenje.

Članak 26.

Pilot mikrolakog zrakoplova koji posjeduje dozvolu pilota mikrolakog zrakoplova smije samostalno letjeti na više tipova mikrolakog zrakoplova iste klase za koje ima odgovarajuće ovlasti kao i sudjelovati na zrakoplovnim priredbama i natjecanjima.

Stjecanje ovlaštenja učitelja mikrolakog zrakoplova

Članak 27.

Kandidat za stjecanje ovlaštenja učitelja letenja mikrolakog zrakoplova mora ispunjavati slijedeće uvjete:
a) imati najmanje 21 godinu,
b) najmanje 2 godine posjedovati valjanu dozvolu pilota mikrolakog zrakoplova za klasu mikrolakog zrakoplova,
c) imati nalet od najmanje 100 sati samostalnog letenja na klasi mikrolakog zrakoplova na kojoj će osposobljavati kandidate,
d) imati najmanje 10 sati metodskog naleta na dvosjednom mikrolakom zrakoplovu, izvedenog sa sjedišta učitelja, sukladno odobrenom programu obuke
e) imati najmanje 3 sata metodskog naleta na tipu mikrolakog zrakoplova na kojem će obavljati osposobljavanje

Teorijski dio ispita za stjecanje ovlaštenja učitelja letenja na mikrolakom zrakoplovu

Članak 28.

Teorijski dio ispita za stjecanje ovlaštenja učitelja letenja na mikrolakom zrakoplovu sadrži napredne teme iz sljedećih predmeta:
1. Osnove aerodinamike i mehanike leta (Teorija letenja),
2. Zrakoplovna meteorologija,
3. Konstrukcije i materijali,
4. Poznavanje motora,
5. Osnove zrakoplovne navigacije,
6. Radiofonija,
7. Zrakoplovni instrumenti,
8. Postupci u slučaju opasnosti,
9. Zrakoplovna medicina,
10. Zrakoplovni propisi,
11. Metodiku i psihofiziologiju obuke pilota,
12. Poznavanje svojstava padobrana i njegova uporaba.

Članak 29.

Učitelj letenja određene klase mikrolakog zrakoplova osposobljava učenike za dobivanje dozvole pilota određene klase mikrolakog zrakoplova i ovlaštenja učitelj pilota određene klase mikrolakog zrakoplova, i provjerava njihovu stručnost.

Valjanost dozvola i ovlaštenja

Članak 30.

(1) Dozvola pilota mikrolakog zrakoplova vrijedi 2 godine.
(2) Podnositelj zahtjeva za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova mora dostaviti:
1. dokaz o obavljenom naletu od najmanje 10 sati u tijeku valjanosti dozvole, od čega najmanje 5 sati u zadnjih 12 mjeseci valjanosti dozvole. Nalet se dokazuje knjižicom letenja,
2. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja,
3. dokaz o obavljenoj provjeri stručne sposobnosti ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog učitelja mikrolakog zrakoplova za klasu,
4. zahtjev za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova,
5. dokaz o uplati naknade za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova u iznosu propisanom za tu vrstu dozvole.
(3) Dozvola se može produžiti odnosno obnoviti i po isteku njene valjanosti ako podnositelj zahtjeva za produženje odnosno obnovu dozvole dostavi:
a) po isteku valjanosti dozvole do 12 mjeseci:
1. dokaz o obavljenom naletu od najmanje 10 sati u zadnjih 12 mjeseci,
2. dokaz o obavljenoj provjeri stručne sposobnosti ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog učitelja mikrolakog zrakoplova za klasu koju leti,
3. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja,
4. zahtjev za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova,
5. dokaz o uplati naknade za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova u iznosu propisanom za tu vrstu dozvole.
b) po isteku valjanosti dozvole preko 12 mjeseci:
1. dokaz o obavljenom naletu od najmanje 10 sati u zadnjih 12 mjeseci,
2. dokaz o obavljenoj provjeri stručne sposobnosti pred povjerenstvom koju imenuje Hrvatski zrakoplovni savez i to iz:
a) Postupci u slučaju opasnosti,
b) Provjera u letu.
3. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja,
4. zahtjev za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova,
5. dokaz o uplati naknade za produženje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova u iznosu propisanom za tu vrstu dozvole.
(4) Nakon isteka valjanosti dozvole preko dvije godine ista prestaje vrijediti, te imatelj dozvole mora pristupiti ponovnom ispitu za stjecanje dozvole pilota mikrolakog zrakoplova.
(5) Ovlaštenja učitelja letenja pilota mikrolakog zrakoplova se izdaje odnosno valjanost ovlaštenja se produljuje za razdoblje koje ne može biti dulje od četiri godine. Podnositelj zahtjeva uz zahtjev mora priložiti:
1. dokaz o obavljenom naletu koji ne smije biti manji od 25 sati u svojstvu učitelja,
2. dokaz da su u navedenom vremenu osposobili najmanje tri učenika do dozvole pilota mikrolakog zrakoplova. Dokaz u ovom smislu je izvod iz knjige učenika organizacije za osposobljavanje pilota mikrolakog zrakoplova,
3. dokaz o obavljenoj provjeri stručne sposobnosti ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog učitelja mikrolakog zrakoplova za tu klasu,
4. zahtjev za produženje ovlaštenja i posebnog ovlaštenja,
5. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kategorije II u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja,
6. dokaz o uplati naknade za produženje ovlaštenja učitelja mikrolakog zrakoplova u iznosu propisanom za tu vrstu ovlaštenja.

Evidencija dozvola i ovlaštenja

Članak 31.

Evidenciju izdanih dozvola i ovlaštenja te produženja dozvola i ovlaštenja vodi Agencija.

Knjižica letenja

Članak 32.

(1) Pilot mikrolakog zrakoplova i učenik za pilota mikrolakog zrakoplova upisuje svoj nalet u za to propisanu knjižicu letenja.
(2) Učeniku za pilota mikrolakog zrakoplova upisani nalet mora potvrditi učitelj letenja pilota mikrolakog zrakoplova.

Priznavanje inozemnih dozvola

Članak 33.

(1) Mikrolakim zrakoplovom u Republici Hrvatskoj smiju upravljati strani državljani imatelji valjanih dozvola pilota mikrolakog zrakoplova koju im je izdalo nadležno tijelo strane države ako su uvjeti za stjecanje te dozvole najmanje istovjetni uvjetima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Hrvatskom državljaninu, na temelju važeće dozvole pilota mikrolakog zrakoplova izdane u inozemstvu, Agencija može izdati hrvatsku dozvolu pilota mikrolakog zrakoplova uz uvjet polaganja razlike u teorijskim predmetima i provjere u letu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 34.

Dodaci 1, 2 i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zmajarstvu (»Narodne novine«, broj 132/98, 178/04 i 46/07).

Članak 36.

Zrakoplovima koji su već upisani u Hrvatski registar civilnih zrakoplova koji se temeljem ovog Pravilnika svrstavaju u mikrolake zrakoplove, svjedodžba o plovidbenosti bit će zamijenjena Dopuštenjem za letenje prilikom prvog sljedećeg pregleda za plovidbenost pojedinog zrakoplova.

Članak 37.

Na popis prihvaćenih tipova serijski izrađenih mikrolakih zrakoplova koji sastavlja Agencija uvrstit će se tipovi već zastupljeni u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kada se za to steknu zahtijevani uvjeti.

Članak 38.

Poslove koje prema ovom Pravilniku obavlja Agencija, do početka njezinog rada obavljat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/28
Urbroj: 530-09-08-1
Zagreb, 30. travnja 2008.

Ministar mora,
prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 2
Poslovi održavanja koje može obavljati pilot vlasnik/suvlasnik zrakoplova
(prema EC No. 2042 -2003 Appendix VIII)

Sljedeće poslove može obavljati pilot pod uvjetom da ne uključuju složene zadaće održavanja i da se obavljaju u skladu s uobičajenom praksom u zrakoplovstvu:
1. Skidanje i montaža kotača.
2. Zamjena užeta gumenih amortizera na podvozju.
3. Održavanje amortizera podvozja dodavanjem ulja, zraka ili obojeg.
4. Održavanje ležajeva kotača podvozja čišćenjem i podmazivanjem.
5. Zamjena neispravnih žica za osiguranje i rascjepki.
6. Podmazivanje koje ne zahtjeva drugo rastavljanje osim uklanjanja nestrukturalnih dijelova kao što su pokrivne ploče, poklopci i aerodinamične oplate.
7. Jednostavno krpanje platna koje ne zahtjeva šivanje na rebra ili uklanjanje strukturalnih dijelova ili upravljačkih površina. Nadopunjavanje hidraulične tekućine.
8. Popravljanje dekorativnog laka trupa, krila, repnih površina (ne uključujući izbalansirane kontrolne površine), aerodinamičnih obloga, poklopaca, podvozja, kabine ili pilotske kabine kada nije potrebno uklanjanje ili rastavljanje bilo kojeg dijela primarne strukture ili nekog sustava.
9. Primjena materijala za konzerviranje ili zaštitu na komponentama kada za to nije potrebno rastavljanje bilo kojeg dijela primarne strukture ili nekog sustava i gdje takvo premazivanje nije zabranjeno ili u suprotnosti s uobičajenom praksom.
10. Popravak obloga i dekorativne opreme unutrašnjosti kabine, pilotske kabine u slučaju kada takav popravak ne zahtjeva rastavljanje primarne strukture ili nekog sustava ili ne utječe na primarnu strukturu zrakoplova ili neki sustav.
11. Izvođenje malih jednostavnih popravaka na aerodinamičkim oblogama, nestrukturalnim pokrivnim pločama, poklopcima, te malih krpanja i radova pojačanja koja ne mijenjaju aerodinamički oblik i ne utječu na opstrujavanje zraka.
12. Zamjena bočnih prozora gdje taj posao ne utječe na strukturu ili sustav kao što su npr. komande, električna oprema, itd.
13. Zamjena sigurnosnih pojaseva.
14. Zamjena sjedala ili dijelova sjedala sa zamjenskim djelovima odobrenim za zrakoplov ali bez rastavljanja ikakve primarne strukture ili nekog sustava.
15. Pronalaženje kvara i popravak prekinutih strujnih krugova svjetala za slijetanje.
16. Zamjena žarulja, reflektora i leća pozicijskih i svjetala za slijetanje.
17. Zamjena kotača i skija kada nije potreban proračun težine i središta masa (balansiranje).
18. Zamjena bilo kojeg poklopca koja ne zahtijeva skidanje propelera ili odpajanje sustava upravljanja.
19. Zamjena ili čišćenje svjećica i podešavanje razmaka elektroda.
20. Zamjena bilo kojeg spoja cijevi osim hidrauličnih spojeva.
21. Zamjena tvornički proizvedenih cijevi za gorivo.
22. Čišćenje ili zamjena gorivnih i uljnih cjedilnih ili filterskih elemenata.
23. Zamjena i održavanje baterija (akumulatora).
24. Zamjena ili podešavanje ne strukturalnih standardnih spojnih elementa nekritičnih za plovidbeno stanje zrakoplova.
25. Ugrađivanje naprava za sprečavanje utakanja krive vrste goriva koje smanjuju promjer otvora za utakanje goriva u rezervoar pod uvijetom da je ta naprava od proizvođača navedena u podacima homologacije te da je proizvođač zrakoplova dao upute za ugradnju te naprave, a ugradnja ne uključuje rastavljanje sklopa postojećeg otvora za utakanje goriva u rezervoar.
26. Skidanje, provjera i zamjena detektora magnetskih čestica.
27. Skidanje i zamjena kompletnih nezavisnih navigacijskih i komunikacijskih uređaja koji su u instrumentalnu ploču ugrađeni na principu ladice (tray-mounted) s automatskim spajanjem uređaja u konektor, (izuzev sustava automatskog upravljanja letom, transpondera i DME). Taj uređaj mora biti konstruiran tako da se može jednostavno i opetovano izgraditi i zamijeniti bez potrebe za specifičnom ispitnom opremom a za sam postupak moraju biti dostupne upute. Prije samog korištenja uređaja mora se napraviti provjera rada.
28. Ažuriranje nezavisne navigacijske baze podataka ugrađene na instrumentalnu ploču (izuzev sustava automatskog upravljanja letom, transpondera i DME) uz uvijet da taj uređaj nije potrebno rastavljati, a za sam postupak ažuriranja moraju biti dostupne upute. Prije samog korištenja uređaja mora se napraviti provjera rada.
29. Ugradnja krila i repnih površina i komandi čiji spojevi su konstruirani za sastavljanje neposredno prije svakog leta i rastavljanje poslije svakog leta.

DODATAK 3

DOZVOLA PILOTA MIKROLAKI ZRAKOPLOV